Reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený: 
názov a adresa prevádzky: Predajňa Ladicky s.r.o., Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce 
reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.): Ing. Renáta Ladická, tel.: 038/7401937

3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie :

  1. záručná reklamácia
    Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v poslednýdeň záručnej doby.Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaruza bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezávadnej služby. Ak výmena nie je možná,predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním,alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.
  2. reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.
    Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

4. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostanespotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné zápisy sa číslujú vzostupne, a každá reklamáciasa zapíše do informačného systému bezodkladne.

5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci oznámi (telefonicky, príp. e-mailom)  spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

6. Vybavené reklamácie je zákazník povinný si prevziať do 60 dní od telefonického oznámeniao vybavení reklamácie, inak stráca nárok na vrátenie tovaru, resp. na vrátenie peňazí.

 V Malých Uherciach dňa 27.02.2017