Ostatné zmluvné podmienky

1. PREDMET ZMLUVY

Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Klientovi viazaný spotrebiteľský úver a Klient sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

 2. DEFINÍCIE 

Vo vzájomných vzťahoch medzi Spoločnosťou a Klientom na účely týchto Zmluvných podmienok, prípadne Zmluvy (ak v Zmluve nie je uvedené inak), majú nižšie uvedené pojmy tento význam:

Akontácia: znamená časť Kúpnej ceny Tovaru zaplatenú Klientom ako kupujúcim Sprostredkovateľovi.

Celková čiastka: znamená celkovú čiastku, ktorú musí Klient uhradiť Spoločnosti, t.j. súčet všetkých Splátok bez poistenia dohodnutých medzi Klientom a Spoločnosťou v Zmluve.

Celkové náklady spotrebiteľa: znamená výšku celkových nákladov spotrebiteľa spojených s ponúkanou pôžičkou.

Celková výška a mena úveru (Pôžička S): znamená celkovú výšku viazaného spotrebiteľského úveru v čiastke poskytnutej Klientovi Spoločnosťou.

Fixná ročná úroková sadzba: znamená úroková sadzba, ktorá sa počas trvania zmluvného vzťahu s Klientom nemení.

Doplatok kúpnej ceny: znamená sumu, ktorú poskytne Spoločnosť Klientovi na splnenie záväzku Klienta z kúpnej zmluvy, zníženú o uhradenú Akontáciu. V prípade, ak Klient neuhradí Sprostredkovateľovi Akontáciu, Doplatok kúpnej ceny sa rovná Kúpnej cene.

Klient: znamená Spôsobilú fyzickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá má záujem o poskytnutie Pôžičky a/alebo ktorá uzatvorila so Spoločnosťou Zmluvu.

Kúpna cena: znamená kúpnu cenu Tovaru.

Kúpna zmluva: znamená zmluvu uzatvorenú medzi Klientom ako kupujúcim a Sprostredkovateľom ako predávajúcim za účelom kúpy Tovaru.

Najvyššia prípustná výška odplaty: znamená najvyššiu prípustnú výšku odplaty pri poskytnutí Pôžičky Klientovi, ktorá nesmie prevýšiť dvojnásobok priemernej RPMN pri obdobnej pôžičke ročne.

Odplata: znamená odplatu pri poskytnutí Pôžičky Klientovi určenú podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a nariadenia vlády c. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

RPMN: znamená ročnú percentuálnu mieru nákladov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch.

Splátka: znamená peňažnú čiastku dohodnutú medzi Klientom a Spoločnosťou v Zmluve za obdobie jedného mesiaca, ktorou Klient spláca Celkovú čiastku, skladajúcu sa z dohodnutého anuitného úroku, príslušnej časti istiny a poistenia v prípade, ak Klient požiada o poistenie schopnosti splácať splátky Pôžičky.

Sprostredkovateľ: znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy so Spoločnosťou vyvíja činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Zmluvy alebo uzatvára Zmluvy za a v mene Spoločnosti. Pri viazaných spotrebiteľských úveroch určených na financovanie výrobku Klientom je Sprostredkovateľ zároveň vo vzťahu ku Klientovi predávajúcim.

Tovar: znamená výrobok, ktorý

 3. PODMIENKY POSKYTNUTIA A ČERPANIA POŽIČKY (viazaný spotrebiteľský úver) 

3.1 Klient podpísaním Zmluvy žiada Spoločnosť, aby ňou poskytnutý úver v časti Kúpna cena a v prípade, ak Klient uhradí Sprostredkovateľovi Akontáciu tak v časti Doplatok kúpnej ceny poukázala na účet Sprostredkovateľa.

3.2 Spoločnosť sa Zmluvou zaväzuje zaplatiť za Klienta Kúpnu cenu Tovaru Sprostredkovateľovi. V prípade, ak Klient uhradí Sprostredkovateľovi Akontáciu podľa bodu 3.4 tohto článku Zmluvy, Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť za Klienta Sprostredkovateľovi Doplatok kúpnej ceny.

3.3 Čerpanie Pôžičky nastáva odovzdaním Tovaru Klientovi.

3.4 Ak sa Klient rozhodne zaplatiť Akontáciu zaplatí Akontáciu Sprostredkovateľovi pri nákupe Tovaru.

3.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti Klient a Spoločnosť podpísaním Zmluvy potvrdzujú, že:

a) výška Pôžičky je totožná s Kúpnou cenou alebo Doplatkom kúpnej ceny , ktorú uhradí Spoločnosť Sprostredkovateľovi;

b) Spoločnosť poskytuje Pôžičku na základe Zmluvy;

c) Spoločnosť zaplatí Kúpnu cenu alebo Doplatok kúpnej ceny Sprostredkovateľovi na základe súhlasu Sprostredkovateľa;

3.6 Ak došlo zo strany Klienta k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy uzatvorenej so Sprostredkovateľom, dochádza súčasne k zániku zmluvného vzťahu medzi Klientom a Spoločnosťou na základe tejto Zmluvy. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je Klient povinný bezodkladne oznámiť a preukázať Spoločnosti.

3.7 Nároky z kúpno – predajného vzťahu si uplatňuje Klient priamo u Sprostredkovateľa. V prípade, ak nebude nárok Klienta ani po uplatnení všetkých zákonných prostriedkov na dosiahnutie nápravy zo strany Sprostredkovateľa uspokojený, má Klient právo uplatniť si svoj nárok voči Spoločnosti.

3.8 Ak došlo k zániku Zmluvy a Klient vrátil Tovar Sprostredkovateľovi, Sprostredkovateľ a Spoločnosť si navzájom vysporiadajú vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov bez účasti Klienta.

3.9 Ak zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere zanikla a ak Klient uhradil peňažné prostriedky Spoločnosti pred zánikom zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere a oznámil Spoločnosti písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom Spoločnosti zánik zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere z dôvodu odstúpenia od zmluvy o kúpe konkrétneho tovaru alebo poskytnutí konkrétnej služby, Spoločnosť je povinná mu tieto peňažné prostriedky vrátiť najneskôr do 14 kalendárnych dní po doručení tohto oznámenia.

3.10 Reklamačné konanie neoprávňuje Klienta prestať s úhradou dohodnutých Splátok.

3.11 Klient si dohodne priamo so Sprostredkovateľom spôsob, miesto a čas odovzdania a prevzatia Tovaru.

4.  KONANIE A PREUKAZOVANIE TOTOŽNOSTI

4.1 Ak to vyžaduje Spoločnosť alebo právny predpis Klient preukáže Spoločnosti súhlas manžela alebo manželky s uzavretím Zmluvy a/alebo s výkonom práv a plnením povinností na základe alebo v súvislosti so Zmluvou.

4.2 Spoločnosť je povinná požadovať preukázanie totožnosti Klienta predložením Spoločnosťou akceptovaného dokladu totožnosti alebo iným zmluvne dohodnutým spôsobom.

5. ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 

5.1 Spoločnosť poskytuje Klientovi Pôžičku na základe uzatvorenej Zmluvy.

5.2 Spoločnosť je oprávnená poskytnutie Pôžičky viazať:

a) na splnenie podmienok Klientom dohodnutých v Zmluve a/alebo;

b) na účel dohodnutý s Klientom v Zmluve.

5.3 Spoločnosť je povinná poskytovať Pôžičku za podmienok dohodnutých v Zmluve.

5.4 Klient je povinný plniť Spoločnosti za poskytnutie Pôžičky riadne a včas spôsobom dohodnutým v Zmluve.

5.5 Spoločnosť si vyhradzuje právo preveriť pravosť a obsah dokladov predložených Klientom.

5.6 Spoločnosť je povinná poskytnúť Klientovi na jeho požiadanie výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky bezplatne kedykoľvek počas celej doby trvania Zmluvy.

6. RPMN

RPMN sa vypočíta podľa Klientom zvoleného (Spoločnosťou určeného) spôsobu splácania Pôžičky podľa vzorca uvedeného v Zákone o spotrebiteľských úveroch. S=ΣAk(1+X)-tknk=1 
S - Výška pôžičky (finančné plnenie) 
k - číslo splátky 
n - počet splátok Ak- výška splátky 
X - RPMN 
tk - interval vyjadrený v rokoch a zlomkoch roka medzi dátumom prvého čerpania a dátumom každého nasledujúceho čerpania, k12

7. SKONČENIE ZMLUVY, PRÁVO KLIENTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Zmluva sa skončí úplným splnením všetkých záväzkov a pohľadávok Klienta vo vzťahu k Spoločnosti podľa Zmluvy.

7.2 Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy alebo odo dňa, keď sú Klientovi doručené zmluvné podmienky podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy je Klient povinný zaslať Spoločnosti písomne formou doporučenej zásielky na adresu Spoločnosti uvedenú v Zmluve alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom Spoločnosti. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo zaslané najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty. Ak Klient odstúpi od Zmluvy je povinný zaplatiť Spoločnosti istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa Pôžička začala čerpať, až do dňa splatenia istiny a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Úrok sa vypočíta na základe dohodnutej úrokovej sadzby. Pri výpočte úrokov sa vychádza z počtu dní 365.

7.3 V prípade, ak Klient splatí Pôžičku pred lehotou splatnosti, je povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia pôžičky do jej splatenia. Klient má právo predčasne splatiť Pôžičku kedykoľvek. V prípade, ak Klient nevie určiť výšku sumy potrebnej na predčasné splatenie, má právo sa informovať o presnej výške sumy, ktorú má v takomto prípade uhradiť Spoločnosti písomne na adresu prevádzkarne Spoločnosti a Spoločnosť má povinnosť bezodkladne túto informáciu Klientovi písomne poskytnúť.

7.4 Klient má právo kedykoľvek počas doby trvania Zmluvy Pôžičku úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. V takomto prípade je Klient povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia Pôžičky do jej splatenia. Ak Klient splatí Pôžičku pred lehotou splatnosti, má Spoločnosť nárok na náhradu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti so splatením Pôžičky pred lehotou splatnosti. Výška náhrady nákladov nemôže presiahnuť 1 % výšky splatenej Pôžičky pred lehotou splatnosti ak obdobie medzi splatením Pôžičky pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy presahuje jeden rok a 0,5 % výšky splatenej Pôžičky pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením Pôžičky pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy nepresahuje jeden rok. Náhrada nákladov nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by Klient zaplatil počas obdobia medzi splatením Pôžičky pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy.

7.5 Spoločnosť má nárok na náhradu nákladov podľa bodu 7.4, len ak výška predčasného splatenia Pôžičky presahuje 10 000 Eur počas obdobia 12 mesiacov.

8. NÁSLEDKY NESPLÁCANIA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU A ZMLUVNÁ POKUTA

8.1 Zmluvná pokuta: V prípade omeškania s úhradou jednotlivých Splátok je Klient povinný uhradiť Spoločnosti Zmluvnú pokutu vo výške stanovenej nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. Výška zmluvnej pokuty sa rovná priemernej hodnote ročnej percentuálnej miery nákladov naposledy zverejnenej podľa osobitného predpisu pred vznikom omeškania navýšenej o 10 percentuálnych bodov ročne, pričom nesmie prevýšiť trojnásobok úrokov z omeškania podľa uvedeného nariadenia vlády. Z.z.

8.2 Vyhlásenie okamžitej splatnosti Pôžičky: Spoločnosť je oprávnená v prípade riadneho a včasného nesplácania Splátok Pôžičky žiadať od Klienta zaplatenie celej pohľadávky Spoločnosti, ktorá sa stane okamžite splatnou (vyhlásiť okamžitú splatnosť Pôžičky), ak je Klient v omeškaní s úhradou jednej Splátky alebo čiastočného plnenia jednej Splátky počas obdobia dlhšieho ako 3 mesiace a to za podmienok ustanovených v § 53 ods. 9 a § 565 Občianskeho zákonníka.

8.3 Úrok z omeškania: Ak zmluvná pokuta dosiahne výšku poskytnutých peňažných prostriedkov (istiny úveru), je Klient povinný uhradiť Spoločnosti v prípade omeškania s úhradou jednotlivých Splátok úrok z omeškania. Výška úroku z omeškania je o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

8.4 V prípade, ak dôjde k vymáhaniu pohľadávky prostredníctvom tretej osoby, súčasťou pohľadávky Spoločnosti voči Klientovi sú aj Spoločnosťou skutočne vynaložené náklady na zabezpečenie vymáhania pohľadávky a to maximálne vo výške 14 % z vymoženej dlžnej sumy + DPH.

8.5 Zasielanie upomienok: Spoločnosť je povinná informovať Klienta o tom, že nedošlo k splateniu Splátky dohodnutej v Zmluve v lehote jej splatnosti písomne alebo formou krátkej textovej správy (SMS), a to najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti tejto Splátky.

9. ZMLUVA NA DIAĽKU

9.1 Zmluva je uzavieraná na diaľku, ak Spoločnosť a Klient uzatvára Zmluvu výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä avšak nielen prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu, ponukového katalógu bez súčasnej fyzickej prítomnosti Spoločnosti a Klienta.

9.2 Zmluva je uzavretá na diaľku aj v prípade aktívnej a pozitívnej súčinnosti Klienta so Spoločnosťou počas marketingovej komunikácie, ktorá spočíva v spätnej reakcii, napr. v podaní, vyplnení alebo podpísaní žiadostí, formulárov, návrhov zmlúv, ich odoslaní a pod. sa považuje za žiadosť Klienta alebo súhlas Klienta uzatvoriť so Spoločnosťou Zmluvu, ak nie je preukázaný opak.

10. DORUČOVANIE

10.1 Doručovanie písomností medzi Spoločnosťou a Klientom sa uskutočňuje najmä, avšak nielen poštou, elektronickou formou alebo faxom.

10.2 Spoločnosť doručuje písomnosti na adresu Klienta uvedenú v Zmluve na účely doručovania alebo na inú adresu písomne oznámenú Klientom Spoločnosti najneskôr predo dňom odovzdania písomnosti na poštovú prepravu Spoločnosťou. Oznámenia zasielané Klientovi do vlastných rúk sa považujú za doručené okamihom, kedy Klient príslušné oznámenie obdrží, inak okamihom, kedy Klient príslušné oznámenie odmietne prevziať alebo sa príslušné oznámenie zaslané Spoločnosťou na poslednú známu adresu Klienta vráti Spoločnosti ako nedoručené, a to aj v prípade, že sa Klient o zaslaní príslušného oznámenia nedozvedel. Ostatné písomné zásielky sa považujú za doručené okamihom, kedy Klient príslušnú zásielku obdrží.

10.3 Písomnosť doručovaná osobne sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Klient alebo Povinný podľa údajov Spoločnosti písomnosť osobne prevzal.

10.4 Klient podpísaním Zmluvy súhlasí, aby Spoločnosť zasielala výzvy k úhrade Pôžičky, akékoľvek iné upozornenia na porušenie podmienok Zmluvy zo strany Klienta alebo informácie o ponuke produktov a služieb Spoločnosti a spoločností, ktorým je Spoločnosť na základe súhlasu Klienta oprávnená sprístupňovať alebo poskytovať osobné údaje Klienta elektronickou formou (oznámenia).

10.5 Za elektronickú formu podľa bodu 10.4 vyššie sa považuje komunikácia prostredníctvom GSM technológií, elektronická pošta alebo telefax.

11. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

11.1 Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinnosti Veriteľa v zmysle zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

11.2 Jazykom rozhodujúcim pre právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Klientom je slovenský jazyk.

11.3 Klient podpísaním Zmluvy súhlasí, že komunikácia medzi ním a Spoločnosťou prostredníctvom elektronických médií bude Spoločnosťou zaznamenávaná a môže byť použitá ako dôkaz v prípade reklamácie alebo sporu.

11.4 Klient sa podpísaním Zmluvy zaväzuje bezodkladne informovať Spoločnosť o všetkých zmenách, ktoré nastali v právnom postavení Klienta, najmä zmeny priezviska, obchodného mena, adresy miesta trvalého pobytu, sídla, kontaktných telefónnych čísel, oprávnenia konať, pričom najneskôr zároveň s oznámením takýchto zmien predložia Spoločnosti aj doklad osvedčujúci vykonanie takejto zmeny. Za aktualizáciu údajov uvedených vyššie zodpovedá výlučne Klient a pre Spoločnosť sú záväzné údaje Klienta oznámené Spoločnosti ako posledné.

11.5 Klient podpísaním Zmluvy potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré poskytol Spoločnosti vo vyššie uvedených dokumentoch alebo na ich základe sú ku dňu ich poskytnutia pravdivé, aktuálne a úplné.

11.6 Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania posledným účastníkom zmluvného vzťahu.

11.7 Klient je oprávnený akékoľvek podnety týkajúce sa kvality a správnosti Služieb poskytnutých Spoločnosťou uplatniť vo forme reklamácie, ktorú zasiela na adresu: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok.

11.8 Klient na jednej strane a Spoločnosť na strane druhej (Strany) sa dohodli, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy a v súvislosti s ňou budú riešené dohodou Strana. Ak nedôjde k dohode podľa predchádzajúcej vety, akýkoľvek spor, nárok, alebo rozpor vzniknutý zo Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou vrátane otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti, alebo ukončenia rozhodne všeobecný súd.